MAESTRO DELIVERY
Pizzeria Maestro

Regulamentul Campaniei: ”Stand Up Maestro!”

Regulamentul Campaniei: ”Stand Up Maestro!”

Art. 1 – Organizatorul si Regulamentul

(1) Promotia este organizata si desfasurata de catre Merak Advertising S.R.L. persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Dambovita sub nr. J15/1060/2007, Cod de Identificare Fiscală 22268404, cu sediul social în mun. Targoviste, Str. Lt. Stancu Ion nr. 21, Jud Dambovita;
(2) Participanţii la promotie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament al promotiei “Stand Up Maestro!” (denumit în continuare „Regulamentul”);
(3) Regulamentul se pune la dispozitia oricărei persoane interesate, in mod gratuit, in locatiile Maestro participante, precum si pe site-ul nostru www.pizzeriamaestro.ro ;
(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiţia anunţării prealabile, cu minimum o zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor;

Art. 2 – Teritoriul şi durata de desfăşurare a Campaniei “Stand Up Maestro!”

(1) Campania se desfasoara in perioada 23.09.2022 – 16.10.2022 si se desfasoara la punctul de lucru Pizzeria Maestro din mun. Alba Iulia si in mediul virtual pe paginile noastre de Facebook si Instagram;
(2) După data încheierii campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nici o obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei;

Art. 3 Dreptul de participare

(1) La campanie pot participa toate persoanele (denumite în continuare „Participanţi”) care au reşedinţa în Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii campaniei, care, pe durata de desfăşurare a promotiei ”Stand Up Maestro!” urmează procedura descrisă la art. 4, detin un pasaport sau CI valabile cel putin 6 luni la data inmanarii premiului.
(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promotionala Organizatorul, angajatii Organizatorului, angajații agentiilor implicate si nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati sau surori, sot sau sotie sau orice ruda sau afin ai acestora).

Art. 4. Procedura campaniei “Stand Up Maestro!”

(1) Fiecare Participant care va cumpara produse Maestro in valoare de 500 lei in perioada desfasurarii Campaniei va primi o invitatie de doua persoane la spectacolul de Stand-up organizat de catre Societate in mun. Alba Iulia, la data de 16.10.2022, ora 19.00;
(2) Pe parcursul desfasurarii Campaniei, Participantii pot cumpara produsele Maestro in valoare de 500 lei intr-o singura comanda sau etapizat in praguri de 50 lei. In cazul in care Participantii cumpara produsele etapizat, vor primi un cartonas pe care va fi aplicata cate o stampila pentru fiecare prag valoric de 50 lei pana la atingerea pragului de 500 lei. Participantii vor avea nevoie de 10 (zece) stampile pentru a fi eligibili sa primeasca invitatia la spectacolul de Stand-up;
(3) Urmare a confirmarii primite din partea Organizatorului, Participantul va ridica invitatia pentru 2 persoane la spectacolul Stand-Up organizat de Merak Advertising S.R.L. pe data de 16.10.2022, ora 19.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din mun. Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 31;
(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda acordarea invitatiilor in cazul in care locurile se epuizeaza, fara a fi nevoit sa indeplineasca vreo procedura preliminara;
(5) Participantii isi dau acordul implicit, ca testimonialele, fotografia sau fotografiile/video-urile, realizate cu ocazia realizarii evenimentului de stand-up sa fie folosite de catre Organizator in scopuri de promovare atat online cat si offline (Facebook, print, outdoor, video sau orice alt suport destinat promovarii comerciale).

Art. 5 – Premiile

(1) Vor fi considerati castigatori Participantii care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute in cuprinsul prezentului Regulament si carora li se va inmana Invitatia pentru 2 persoane de a participa la Spectacolul de Stand-up Comedy organizat in data de 16.10.2022 in municipiul Alba-Iulia, la ora 19.00;
(2) Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenţii de orice natură legate de vreun premiu. Căştigătorul îşi asumă întrega răspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-şi nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinţe născute în urma acceptării premiului sau în legătura cu acesta;
(3) Impozitele datorate cu ocazia prezentei Campanii vor fi suportate de catre Organizator in acord cu legislatia romana.

Art. 6 – Contravaloarea în bani

În cadrul campaniei ,, Stand Up Maestro!” nu este posibilă înlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.

Art. 7 – Dreptul la imagine

(1) Acordarea premiilor corespunzătoare campaniei ”Stand Up Maestro!”, poate fi un eveniment public. Participarea la promotie constituie acordul participanţilor referitor la faptul că fotografiile si testimonialul realizate cu ei in timpul campaniei ”Stand Up Maestro!”, pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale de autor corespunzătoare ale participanţilor către Organizator pe teritoriul României pentru o durata de 50 de ani;
(2) Materialele (video, photo, audio etc.) obtinute in cadrul campaniei ”Stand Up Maestro!” , pot fi folosite de catre Organizator in materiale de promovare atat in mediul online cat si offline (radio, print, TV, LED sau alte asemenea).

Art. 8 – Protecţia datelor cu caracter personal

(1) Organizatorul ia măsuri pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2018. Detalii regăsiți în Politica de Confidențialitate disponibilă pe site-ul nostru;
(2) Conform Regulamentului UE 679/2018, Participantii beneficiaza de următoarele drepturi: acces la datele cu caracter personal prelucrate, rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, restrictionarea prelucrarii, retragerea consimtamantului, opoziție cu privire la prelucrarea datelor, obiect împotriva unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, portabilitatea datelor si Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente;
(3) Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la conducerea Organizatorului, la adresa de mail office@pizzeriamaestro.ro .

Art. 9 – Încetarea înainte de termen a Campaniei “Stand Up Maestro!”

(1) Campania poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua sau de a duce la indeplinire Campania;
(2) Situaţiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere publică al instanţei competente sau altei autorităţi publice competente;
(3) În situaţiile avute în vedere la alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai este ţinut la nici o obligaţie către participanţii la promotie, după cum nu este ţinut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Art. 10 – Litigiile şi legea aplicabilă

(1) Eventualele reclamaţii ale participantilor la campania promotionala se vor adresa Organizatorului şi vor fi soluţionate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă în conformitate cu dreptul comun;
(2) Legea aplicabilă este legea română.

Maestro Radio
X